Usluge

POVRAT POREZA

Temeljem inozemne porezne kartice naša tvrtka izrađuje besplatni izračun. Vi ćete primiti potpunu informaciju o našoj proviziji, kao i o procijenjenom iznosu pretplaćenog poreza, koji se može dobiti od inozemnog poreznog ureda. Naša besplatna procjena vas ne obvezuje ni na koji način. Zahvaljujući našoj procijeni, klijent dobiva informaciju preporučuje li se aplicirati ili ne.

Ukoliko nakon našeg izračuna odlučite tražiti povrat poreza, naša tvrtka će ispuniti aplikaciju i poslati nadležnim institucijama. Ne morate brinuti oko aplikacije, jer će naša tvrtka, kao vaš zastupnik poduzeti sve potrebne radnje. Naša provizija plaća se jednokratno za potpunu uslugu.

Nakon razdoblja 3 – 6 mjeseci, ovisno o državi, primit ćete iznos povrata poreza izravno na vaš bankovni račun ili u obliku čeka. Svaka isplata potvrđena je poreznim odobrenjem od strane inozemne porezne uprave, čime se osigurava transparentnost postupka. Zapamtite, mi pratimo vašu aplikaciju sve dok sredstva ne stignu na vaš bankovni račun.

Povrat PDV-a iz inozemstva

Uslugu povrata inozemnog PDV-a (VAT REFUND) za sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj obavljamo učinkovito i profesionalno.
Naša usluga u potpunosti je transparentna.Pratimo cijeli proces od same predaje dokumentacije do isplate povrata poreza na vaš račun.
Naplaćujemo našu uslugu nakon dobivanja pozitivnog rješenja za povrat PDV-a.
Pravne osobe iz Hrvatske mogu izvršiti povrat inozemnog PDV-a iz svih država EU kao i iz: Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva.

Pravo na povrat hrvatskog PDV-a imaju pravne osobe iz svih država EU kao i iz: Srbije, Švicarske, V. Britanije.

Usklađivanje poreznih kartica

Prema Zakonu o porezu na dohodak porezni obveznici koji ostvaruju dohodak iz inozemstva obvezni su Poreznoj upravi prijaviti početak ostvarivanja inozemnog dohotka, jednako kao i prestanak ostvarivanja istog. Jednako tako, obvezni ste podnijeti i prijavu radi upisa u Registar poreznih obveznika. Također, važno je i utvrditi Vašu rezidentnost kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje dohotka ostvarenog u inozemstvu i u državi rezidentnosti, u ovom slučaju Republici Hrvatskoj. Svi ti podaci i promjene moraju se evidentirati na vašoj poreznoj kartici.

PREDAJA GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA

U određenim slučajevima, kao rezident RH obvezni ste podnijeti i godišnju poreznu prijavu u kojoj će se između ostalog, na posebnom obrascu, iskazati vaš inozemni dohodak i uplaćeni porez u inozemstvu, koji će Porezna uprava izuzeti ili uračunati u tuzemni porez na dohodak. Poreznu prijavu potrebno je podnijeti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

DJEČJI DOPLATAK

U državama članicama EU postoje različita obiteljska davanja koja služe za pokrivanje obiteljskih troškova. To su primjerice roditeljski dodatak, doplatak za djecu, dodatak za njegu djeteta s posebnim potrebama i sl.

Ako jedan član obitelji obavlja djelatnost kao zaposlena ili samozaposlena osoba, prima mirovinu ili ima prebivalište u nekoj od država članica, ima pravo na obiteljsko davanje, čak i ako dijete ne prebiva u istoj državi.

Ako svi članovi prebivaju u istoj državi, onda se na temelju zaposlenja, samozaposlenja, korištenja mirovine ili prebivališta, obiteljsko davanje može koristiti samo iz te države.

Ako ta država nije ona čije se zakonodavstvo primjenjuje na podnositelja zahtjeva, onda pravo na obiteljsko davanje može ostvariti iz više država članica.
U tom slučaju propisi EU sadrže jasna pravila po kojima će država isplaćivati obiteljska davanja, odnosno koja će država biti primarno nadležna za isplatu, a koja sekundarno, odnosno koja će isplaćivati dodatak u visini razlike.
Npr. ako je otac zaposlen u Danskoj, a majka je zaposlena u Hrvatskoj, pravo na obiteljsko davanje postoji u obje države. Primarno je nadležna zemlja Danska, a sekundarno Hrvatska.

Zahtjev se podnosi pisanim putem odgovornoj službi prema mjestu boravišta odnosno prema mjestu sjedišta poslodavca za kojeg radnik obavlja djelatnost.

Za popunjavanje zahtjeva potrebni su osobni podaci o podnositelju, o članovima kućanstva i djetetu/djeci, postoje li kakva druga primanja od nesamostalnog rada, mirovine, postoji li oštećenje zdravlja djeteta.

 

Dokumentacija:

Za podnositelja zahtjeva

Preslika osobne iskaznice, ili drugog identifikacijskog dokumenta, dokaz o boravku u zemlji obavljanja djelatnosti, dokaz o socijalnom i mirovinskom osiguranju;

Za djecu

Izvadak iz matice rođenih, kopija nekog identifikacijskog dokumenta, potvrda o školovanju, potvrda jeli prima dječji doplatak u Hrvatskoj, ili bilo kakva socijalna davanja (stipendija, socijalna pomoć i sl.);

Za ostale članove kućanstva (i za one za koje se ne traži dječji doplatak)

Preslika osobne iskaznice i/ili rodni list;

Za utvrđivanje ukupnog dohotka kućanstva

Platne liste za sve mjesece rada, potvrda poslodavca o ostvarenom dohotku u inozemstvu; dokazi o ukupno ostvarenom prihodu za ostale članove kućanstva;

Za isplatu dječjeg dohotka

Potvrdu banke o broju računa (podaci o SWIFT/BIC i IBAN broju računa) i odobrenje banke za isplatu doplatka na tekući račun;

Prilikom ostvarivanja prava na dječji doplatak nije moguće istodobno ostvariti pravo na obiteljsko davanje u punom iznosu istodobno za istu djecu već se uvijek isplaćuje razlika iznosa već prema tome koja je zemlja primarno nadležna za takav zahtjev.

ispunjavanje joppd obrazaca za rezidente rh koji rade u inozemstvu

Jeste li znali da ste, ukoliko ostvarujete dohodak iz inozemstva od nesamostalnog rada, a i dalje ste rezident Republike Hrvatske, dužni o tome obavijestiti Poreznu upravu RH?

Kao primatelj dohotka iz inozemstva dužni ste dostaviti Poreznoj upravi obrazac JOPPD. Na tom obrascu prikazani su podaci o vrsti primitka i državi izvora primitka. Obrazac se dostavlja svaki mjesec za prethodni mjesec u kojem ste ostvarili primitak, a u pravilu se dostavlja u elektroničkom obliku putem e-Porezne.

IZASLANI RADNICI

Pojam „izaslani radnik“ (detaširani, upućeni) odnosi se na slučaj izaslanja radnika od strane hrvatskog poslodavca u zemlje članice EU ili u zemlje izvan EU, da za njega obavlja poslove u određenom vremenskom razdoblju.

Za izaslanje radnika u drugu državu članicu potrebno je ispuniti određene uvjete, primjerice da poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi te da izaslanje radnika u druge zemlje ne traje dulje od 24 mjeseca.

Prije izaslanja radnika u zemlje EU, poslodavac mora pribaviti Potvrdu A1 od HZMO-a  kojom se dokazuje pripadnost sustavu socijalnog osiguranja Hrvatske te sukladno Zakonu o doprinosima, poslodavac je dužan obračunati i plaćati doprinose. Prilikom obračuna plaće, osnovica za obračun doprinosa računa se polazeći od sadržaja A1 Potvrde (A1 Potvrda za rad u jednoj državi članici EU ili A1 Potvrda za rad u više država članica EU).

Sukladno međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji imaju prednost pred odredbama domaćeg zakona, plaća izaslanog radnika će se oporezivati u zemlji rezidenta (Hrvatskoj), a ne u zemlji u kojoj je izaslan ako su kumulativno zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  • primatelj boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koji ukupno ne traju duže od 183 dana u razdoblju od 12 mjeseci koje počinje ili završava za vrijeme dotične porezne godine,
  • primanje isplaćuje poslodavac koji nije rezident druge države ili se ona isplate u njegovo ime,
  • primanje ne tereti stalnu poslovnu jedinicu ili stalno sjedište koja poslodavac ima u toj drugoj državi.

Ukoliko nisu zadovoljeni gore navedeni uvjeti, porezi se plaćaju u zemlji u kojoj je radnik izaslan te je hrvatski poslodavac dužan o tome obavijestiti Poreznu upravu.